035 Філологія

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

035 Філологія

Дисципліни загальної підготовки

Філософія науки і методологія гуманітарного пізнання (робоча програма)

Філософія науки і методологія гуманітарного пізнання (силабус)

Академічне письмо і риторика наукового спілкування англійською мовою (робоча програма)

Академічне письмо і риторика наукового спілкування англійською мовою (силабус)

Світоглядні засади формування культури української наукової мови (робоча програма)

Світоглядні засади формування культури української наукової мови (силабус)

Сучасний менеджмент наукових проєктів (робоча програма)

Сучасний менеджмент наукових проєктів (силабус)

Інформаційні технології в освітній і науковій діяльності (робоча програма)

Інформаційні технології в освітній і науковій діяльності (силабус)

Комерціалізація інтелектуальної власності та трансфер технологій (робоча програма)

Комерціалізація інтелектуальної власності та трансфер технологій (силабус)

Етика і психологія професійної комунікації (робоча програма)

Етика і психологія професійної комунікації (силабус)

Дисципліни професійної підготовки

Історія структуралізму від антропології до мистецтва перекладу (робоча програма)

Історія структуралізму від антропології до мистецтва перекладу (силабус)

Сучасні теорії і практики філологічної науки (робоча програма)

Сучасні теорії і практики філологічної науки (силабус)

Термінологічний апарат філологічної науки (робоча програма)

Термінологічний апарат філологічної науки (силабус)

Тренінг універсальних навичок дослідника-філолога: презентація наукових результатів (робоча програма)

Тренінг універсальних навичок дослідника-філолога: презентація наукових результатів (силабус)

Дисципліни вільного вибору аспірантів

(Перелік 1. Дисципліни з мовознавства)

Сходознавство в Україні: етапи становлення і розвитку (силабус)

Сходознавство в Україні: етапи становлення і розвитку (анотація)

Сходознавство в Україні: етапи становлення і розвитку (робоча програма)

Експериментально-фонетичні методи досліжень: теорія і практика (робоча програма)

Експериментально-фонетичні методи досліжень: теорія і практика (силабус)

Експериментально-фонетичні методи досліжень: теорія і практика (анотація)

Етнолінгвістика: здобутки, проблеми, перспективи (робоча програма)

Етнолінгвістика: здобутки, проблеми, перспективи (силабус)

Етнолінгвістика: здобутки, проблеми, перспективи (анотація)

Порівняльно-історичне мовознавство і зіставна типологія мов (робоча програма)

Порівняльно-історичне мовознавство і зіставна типологія мов (силабус)

Порівняльно-історичне мовознавство і зіставна типологія мов (анотація)

Методологія лінгвістичних досліджень (робоча програма)

Методологія лінгвістичних досліджень (силабус)

Методологія лінгвістичних досліджень (анотація)

Текстотворення у розмаїтті жанрів когнітивний і лінгвопрагматичний аспекти (силабус)

Текстотворення у розмаїтті жанрів когнітивний і лінгвопрагматичний аспекти (анотація)

Текстотворення у розмаїтті жанрів: когнітивний і лінгвопрагматичний аспекти (робоча програма)

Тенденції розвитку фразеологічної системи в германських мовах (силабус)

Тенденції розвитку фразеологічної системи в германських мовах (анотація)

Тенденції розвитку фразеологічної системи в германських мовах (робоча програма)

Мультимодальні студії у лінгвістиці: теорії, методи, перспективи (силабус)

Мультимодальні студії у лінгвістиці: теорії, методи, перспективи (анотація)

Мультимодальні студії у лінгвістиці: теорії, методи, перспективи (робоча програма)

Школи дискурс-аналізу (силабус)

Школи дискурс-аналізу (анотація)

Школи дискурс-аналізу (робоча програма)

Сучасна дериватологія спетр досліджень (анотація)

Сучасна дериватологія: спектр досліджень (силабус)

Сучасна дериватологія: спектр досліджень (робоча програма)

Когнітивна лінгвокомпаративістика та макрокомпаративістика (силабус)

Когнітивна лінгвокомпаративістика та макрокомпаративістика (анотація)

Когнітивна лінгвокомпаративістика та макрокомпаративістика (робоча програма)

Сучасні лінгвонаратологічні студії у романістиці (силабус)

Сучасні лінгвонаратологічні студії у романістиці (анотація)

Сучасні лінгвонаратологічні студії у романістиці (робоча програма)

Комунікативна лінгвістика (анотація)

Комунікативна лінгвістика (силабус) 

Комунікативна лінгвістика (робоча програма)

Герменевтика в гуманітарному пізнанні (анотація)

Герменевтика в гуманітарному пізнанні (силабус)

Герменевтика в гуманітарному пізнанні (робоча програма)

Дисципліни вільного вибору аспірантів

(Перелік 2. Дисципліни з літературознавства)

Аналіз наративного дискурсу (анотація)

Аналіз наративного дискурсу (силабус)

Аналіз наративного дискурсу (робоча програма)

Література в колі мистецтв (анотація)

Література в колі мистецтв (силабус)

Література в колі мистецтв (робоча програма)

Література української діаспори (анотація)

Література української діаспори (силабус)

Література української діаспори (робоча програма)

Літературна теорія в історичній перспективі (анотація)

Літературна теорія в історичній перспективі (силабус)

Літературна теорія в історичній перспективі (робоча програма)

Новітні методи літературознавчих досліджень (анотація)

Новітні методи літературознавчих досліджень (силабус)

Новітні методи літературознавчих досліджень (робоча програма)

Новітня англомовна література (анотація)

Новітня англомовна література (силабус)

Новітня англомовна література (робоча програма)

Феміністичні літературознавчі студії (анотація)

Феміністичні літературознавчі студії (силабус)

Феміністичні літературознавчі студії (робоча програма)

Франкофонія в сучасній літературі (анотація)

Франкофонія в сучасній літературі (силабус)

Франкофанія в сучасній літературі (робоча програма)

Дисципліни вільного вибору аспірантів

(Перелік 3. Дисципліни з перекладознавства)

Когнітивно-дискурсивні засади сучасного перекладознавства (анотація)

Когнітивно-дискурсивні засади сучасного перекладознавства (силабус)

Когнітивно-дискурсивні засади сучасного перекладознавства (робоча програма)

Особистість перекладача і диверсифікація перекладів (анотація)

Особистість перекладача і диверсифікація перекладів (силабус)

Особистість перекладача і диверсифікація перекладів (робоча програма)

Перекладознавство в міждисциплінарному вимірі (анотація)

Перекладознавство в міждисциплінарному вимірі (силабус)

Перекладознавство в міждисциплінарному вимірі (робоча програма)

Полімодальність інституційних дискурсів у перекладі (анотація)

Полімодальність інституційних дискурсів у перекладі (силабус)

Полімодальність інституційних дискурсів у перекладі (робоча програма)

Романське перекладознавство: історія, сучасність, перспективи (анотація)

Романське перекладознавство: історія, сучасність, перспективи (силабус)

Романське перекладознавство: історія, сучасність, перспективи (робоча програма)

Терміносистема сучасного перекладознавства (анотація)

Терміносистема сучасного перекладознавства (силабус)

Терміносистема сучасного перекладознавства (робоча програма)

Видова і жанрова специфіка перекладу художньої літератури (проза, драма, поезія) (анотація)

Видова і жанрова специфіка перекладу художньої літератури (проза, драма, поезія) (силабус)

Видова і жанрова специфіка перекладу художньої літератури (проза, драма, поезія) (робоча програма)