035 Філологія

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

035 Філологія

Дисципліни загальної підготовки

Етика і психологія професійної комунікації (робоча програма)

Етика і психологія професійної комунікації (силабус)

Комерціалізація інтелектуальної власності та трансфер технологій (робоча програма)

Комерціалізація інтелектуальної власності та трансфер технологій (силабус)

Інформаційні технології в освітній і науковій діяльності (робоча програма)

Інформаційні технології в освітній і науковій діяльності (силабус)

Світоглядні засади формування культури української наукової мови (робоча програма)

Світоглядні засади формування культури української наукової мови (силабус)

Сучасний менеджмент наукових проєктів (робоча програма)

Сучасний менеджмент наукових проєктів (силабус)

Академічне письмо і риторика наукового спілкування англійською мовою (робоча програма)

Академічне письмо і риторика наукового спілкування англійською мовою (силабус)

Філософія науки і методологія гуманітарного пізнання (робоча програма)

Філософія науки і методологія гуманітарного пізнання (силабус)

 Дисципліни професійної підготовки

Історія структуралізму від антропології до мистецтва перекладу (робоча програма)

Історія структуралізму від антропології до мистецтва перекладу (силабус)

Сучасні теорії і практики філологічної науки (робоча програма)

Сучасні теорії і практики філологічної науки (силабус)

Тренінг універсальних навичок дослідника-філолога: презенація наукових результатів (робоча програма)

Тренінг універсальних навичок дослідника-філолога: презенація наукових результатів (силабус)

Термінологічний апарат філологічної науки (робоча програма)

Термінологічний апарат філологічної науки (силабус)

Дисципліни вільного вибору аспірантів

(Перелік 1. Дисципліни з мовознавства)

Когнітивна поектика спектр досліджень (робоча програма)

Когнітивна поектика спектр досліджень (силабус)

Когнітивна поектика спектр досліджень (анотація)

Сходознавство в Україні: етапи становлення і розвитку (силабус)

Сходознавство в Україні: етапи становлення і розвитку (анотація)

Експериментально-фонетичні методи досліжень: теорія і практика (робоча програма)

Експериментально-фонетичні методи досліжень: теорія і практика (силабус)

Експериментально-фонетичні методи досліжень: теорія і практика (анотація)

Етнолінгвістика: здобутки, проблеми, перспективи (робоча програма)

Етнолінгвістика: здобутки, проблеми, перспективи (силабус)

Етнолінгвістика: здобутки, проблеми, перспективи (анотація)

Порівняльно-історичне мовознавство і зіставна типологія мов (робоча програма)

Порівняльно-історичне мовознавство і зіставна типологія мов (силабус)

Порівняльно-історичне мовознавство і зіставна типологія мов (анотація)

Теорія тексту напрями розвитку, наукові школи та персоналії (робоча програма)

Теорія тексту напрями розвитку, наукові школи та персоналії (силабус)

Теорія тексту напрями розвитку, наукові школи та персоналії (анотація)

Методологія лінгвістичних досліджень (робоча програма)

Методологія лінгвістичних досліджень (силабус)

Методологія лінгвістичних досліджень (анотація)

Текстотворення у розмаїтті жанрів когнітивний і лінгвопрагматичний аспекти (силабус)

Текстотворення у розмаїтті жанрів когнітивний і лінгвопрагматичний аспекти (анотація)

Тенденції розвитку фразеологічної системи в германських мовах (силабус)

Тенденції розвитку фразеологічної системи в германських мовах (анотація)

Школи дискурс-аналізу (силабус)

Школи дискурс-аналізу (анотація)

Сучасна дериватологія спетр досліджень (анотація)

Когнітивна лінгвокомпаративістика та макрокомпаративістика (силабус)

Когнітивна лінгвокомпаративістика та макрокомпаративістика (анотація)

Сучасні лінгвонаратологічні студії у романістиці (силабус)

Сучасні лінгвонаратологічні студії у романістиці (анотація)

Комунікативна лінгвістика (анотація)

Комунікативна лінгвістика (силабус) 

Комунікативна лінгвістика (робоча програма)

Герменевтика в гуманітарному пізнанні (анотація)

Герменевтика в гуманітарному пізнанні (силабус)

Герменевтика в гуманітарному пізнанні (робоча програма)

Дисципліни вільного вибору аспірантів

(Перелік 2. Дисципліни з літературознавства)

Аналіз наративного дискурсу (анотація)

Аналіз наративного дискурсу (силабус)

Література в колі мистецтв (анотація)

Література в колі мистецтв (силабус)

Література української діаспори (анотація)

Література української діаспори (силабус)

Літературна теорія в історичній перспективі (анотація)

Літературна теорія в історичній перспективі (силабус)

Новітні методи літературознавчих досліджень (анотація)

Новітні методи літературознавчих досліджень (силабус)

Новітня англомовна література (анотація)

Новітня англомовна література (силабус)

Феміністичні літературознавчі студії (анотація)

Феміністичні літературознавчі студії (силабус)

Франкофонія в сучасній літературі (анотація)

Франкофонія в сучасній літературі (силабус)

Дисципліни вільного вибору аспірантів

(Перелік 3. Дисципліни з перекладознавства)

Когнітивно-дискурсивні засади сучасного перекладознавства (анотація)

Когнітивно-дискурсивні засади сучасного перекладознавства (силабус)

Когнітивно-дискурсивні засади сучасного перекладознавства (робоча програма)

Наративно-семіотичні студії у перекладознавстві (анотація)

Наративно-семіотичні студії у перекладознавстві (силабус)

Наративно-семіотичні студії у перекладознавстві (робоча програма)

Особистість перекладача і диверсифікація перекладів (анотація)

Особистість перекладача і диверсифікація перекладів (силабус)

Особистість перекладача і диверсифікація перекладів (робоча програма)

Перекладознавство в міждисциплінарному вимірі (анотація)

Перекладознавство в міждисциплінарному вимірі (силабус)

Перекладознавство в міждисциплінарному вимірі (робоча програма)

Полімодальність інституційних дискурсів у перекладі (анотація)

Полімодальність інституційних дискурсів у перекладі (силабус)

Полімодальність інституційних дискурсів у перекладі (робоча програма)

Романське перекладознавство: історія, сучасність, перспективи (анотація)

Романське перекладознавство: історія, сучасність, перспективи (силабус)

Терміносистема сучасного перекладознавства (анотація)

Терміносистема сучасного перекладознавства (силабус)

Терміносистема сучасного перекладознавства (робоча програма)

Видова і жанрова специфіка перекладу художньої літератури (проза, драма, поезія) (анотація)

Видова і жанрова специфіка перекладу художньої літератури (проза, драма, поезія) (силабус)

Видова і жанрова специфіка перекладу художньої літератури (проза, драма, поезія) (робоча програма)