Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі КНЛУ за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання.

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі КНЛУ за очною (денною) формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від форми навчання становить 4 роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.

Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури і докторантури здійснює вчена рада Університету. Для координації діяльності структурних підрозділів, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, функціонує відділ науково-дослідної роботи.


ЛІЦЕНЗІЯ на підготовку аспірантів. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Додаток до наказу МОН України від 26.04.2021 р. №53-л “Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти”