НОРМАТИВНА БАЗА

1. Закон України “Про Освіту”

2. Закон України “Про Вищу освіту”

3. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

4. Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

5. Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

6. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації (наказ МОН України №40 від 12.01.2017)

7. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

8. ПОСТАНОВА КМУ від 12 січня 2022 р. № 44 “Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії”

9. Новини. МОН. Уряд ухвалив проєкт змін до постанов КМУ від 27 липня 2016 р. № 567 “Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” і від 6 березня 2019 р. № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”. Зміни визначають, зокрема, продовження строків проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії з 31 грудня 2020 року до 30 червня 2021 року.

10. ЛІЦЕНЗІЯ на підготовку аспірантів. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету на третьому.

11. Наказ МОН № 1220 від 23.09.2019 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”.


Положення КНЛУ

1. Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) у Київському національному лінгвістичному університеті   {зі змінами, затвердженими рішенням вченої ради КНЛУ від 27 вересня 2021 р., наказ № 88-а від 27.09.2021}

2. Положення про порядок розроблення, моніторингу та оновлення освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти у Київському національному лінгвістичному університеті.

3. Положення про Індивідуальний план роботи аспіранта (здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії) Київського національного лінгвістичного університету.

4. Положення про апеляційну комісію Київського національного лінгвістичного університету (поточний, семестровий контроль результатів навчання здобувачів ступеня доктора філософії; очна (денна і вечірня) і заочна форми здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти).

5. Положення про порядок відрахування, поновлення, переведення, переривання навчання та надання академічної відпустки аспірантам (здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії) Київського національного лінгвістичного університету.

6. Положення про проведення науково-викладацької практики аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) Київського національного лінгвістичного університету, 2021.

7. Положення про семестровий контроль для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) Київського національного лінгвістичного університету в умовах дії кредитно-модульної системи організації освітнього процесу.

8. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність і порядок перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – учасників програм академічної мобільності Київського національного лінгвістичного університету.

9. Положення про переведення аспірантів Київського національного лінгвістичного університету з однієї форми здобуття освіти на іншу.

10. Положення про Наукові школи Київського національного лінгвістичного університету.

11. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Київському національному лінгвістичному університеті

12. Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Київського національ НТСАДіМУ 2021План діяльності НТСАДіМУ 2021. Список членів НТСАДіМУ 2021. Посилання на веб-сторінку новин НТСАДіМУ.

13. Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії у Київському національному лінгвістичному університеті (Презентація)

14. Порядок оформлення, замовлення та видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії в Київському національному лінгвістичному університеті

15. Порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку дипломів доктора філософії та додатків до них у Київському національному лінгвістичному університеті (Зразок диплома доктора філософії КНЛУ, Зразок додатка до диплома доктора філософії КНЛУ)

16. Положення про опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, випускників і роботодавців  у Київському національному лінгвістичному університеті

17. Положення про преміювання наукових та науково-педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету за наукові досягнення

18. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою в Київському національному лінгвістичному університеті

19. Порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам у Київському національному лінгвістичному університеті

20. Положення про наукового керівника здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії у Київському національному лінгвістичному університеті

21. Положення про науково-методичну раду Київського національного лінгвістичного університету

22. Положення про науково-координаційну раду Київського національного лінгвістичного університету

23. Положення про студентський науковий гурток Київського національного лінгвістичного університету

24. Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам у КНЛУ

25. Порядок присудження доктора наук у спеціалізованих вчених радах Київського національного лінгвістичного університету

26. Типове положення про освтньо-науковий центр Київського національного лінгвістичного університету


Проєкти положень КНЛУ

НОРМИ ЧАСУ
Норми часу для планування і обліку навчальної роботи на 2022 – 2023 н.р.
Норми часу для розрахунку навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету на 2022 – 2023 н.р.
Норми часу для планування і обліку навчальної роботи на 2021 – 2022 н.р.
Норми часу для розрахунку навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету


АРХІВ

Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) у Київському національному лінгвістичному університеті.

Положення про проведення педагогічної практики аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) Київського національного лінгвістичного університету 2020.

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Київському національному лінгвістичному університеті

Положення про наукового керівника здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії у Київському національному лінгвістичному університеті