НОРМАТИВНА БАЗА. АСПІРАНТУРА


 1. Закон України «Про освіту»
 2. Закон України «Про вищу освіту»
 3. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти(наукових установах)
 4. Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії
 5. Наказ МОН України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»
 6. Наказ МОН України № 1220 від 23.09.2019 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Положення КНЛУ

 1. Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) у Київському національному лінгвістичному університеті
 2. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою в Київському національному лінгвістичному університеті
 3. Положення про Індивідуальний план роботи аспіранта(здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії) Київського національного лінгвістичного університету
 4. Положення про наукового керівника здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії у Київському національному лінгвістичному університеті
 5. Положення про порядок відрахування, поновлення, переведення, переривання навчання та надання академічної відпустки аспірантам(здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії) Київського національного лінгвістичного університету
 6. Положення про переведення аспірантів Київського національного лінгвістичного університету з однієї форми здобуття освіти на іншу
 7. Положення про семестровий контроль для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) Київського національного лінгвістичного університету в умовах дії кредитно-модульної системи організації освітнього процесу
 8. Положення про апеляційну комісію Київського національного лінгвістичного університету (поточний, семестровий контроль результатів навчання здобувачів ступеня доктора філософії; очна (денна і вечірня) і заочна форми здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти)
 9. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Київському національному лінгвістичному університеті
 10. Положення про проведення науково-викладацької практики аспірантів(здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) Київського національного лінгвістичного університету
 11. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Київському національному лінгвістичному університеті
 12. Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії у Київському національному лінгвістичному університеті
 13. Порядок оформлення, замовлення та видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії в Київському національному лінгвістичному університеті
 14. Порядок перевіркина наявність академічного плагіату дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії у Київському національному лінгвістичному університеті
 15. Порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку дипломів доктора філософіїта додатків до них у Київському національному лінгвістичному університеті (Зразок диплома доктора філософії КНЛУЗразок додатка до диплома доктора філософії КНЛУ)
 16. Положення про порядок розроблення, моніторингу та оновлення освітньо-наукових програм третього рівня вищої освітиу Київському національному лінгвістичному університеті
 17. Положення про опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, випускників і роботодавців  у Київському національному лінгвістичному університеті
 18. Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Київського національ НТСАДіМУ.  Посилання на вебсторінку новин НТСАДіМУ
 19. Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам у КНЛУ
 20. Порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Київському національному лінгвістичному університеті

НОРМАТИВНА БАЗА. ДОКТОРАНТУРА


 1. Закон України «Про освіту»
 2. Закон України «Про вищу освіту»
 3. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти(наукових установах)
 4. Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук
 5. Наказ МОН України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»
 6. Наказ МОН України № 1220 від 23.09.2019 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
 7. Наказ МОН України № 1359 від 13.12.2021 «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук»
 8. Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам
 9. Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

Положення КНЛУ

 1. Порядок присудження доктора наук у спеціалізованих вчених радах Київського національного лінгвістичного університету
 2. Порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам у Київському національному лінгвістичному університеті
 3. Положення про науково-методичну раду Київського національного лінгвістичного університету
 4. Положення про науково-координаційну раду Київського національного лінгвістичного університету
 5. Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам у КНЛУ
 6. Порядок перевіркина наявність академічного плагіату дисертацій, поданих до розгляду в спеціалізовані вчені ради Київського національного лінгвістичного університету

НОРМИ ЧАСУ

Норми часу для розрахунку навчального навантаження за керівництво навчальною і виробничою практикою на 2023 – 2024 н.р.
Норми часу для планування і обліку навчальної роботи на 2023 – 2024 н.р.


АРХІВ