НОРМАТИВНА БАЗА

1. Закон України “Про Освіту”

2. Закон України “Про Вищу освіту”

3. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів (для аспірантів та докторантів набору до 2016 року)

4. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих  навчальних закладах (наукових установах) (для аспірантів та докторантів набору після 2016 року)

5. Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

6. Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

8. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 9. ПОСТАНОВА КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”

Положення КНЛУ

  • Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність і порядок перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – учасників програм академічної мобільності Київського національного лінгвістичного університету.

Проєкти положень КНЛУ