22 Лютого, 2021

ЗБОРИ з аспірантами, науковими керівниками та завідувачами кафедр. 24.02.2021 року о 14.20

Шановні аспіранти, наукові керівники
та завідувачі кафедр, які забезпечують виконання освітньо-наукових програм!

24.02.2021 року о 14:20

відбудуться організаційні збори здобувачів

вищої освіти ступеня доктора філософії 1-4 років навчання

(присутність наукових керівників та завідувачів кафедр, які забезпечують виконання освітньо-наукових програм обов’язкова)

Формат зустрічі: онлайн + офлайн

Для учасників ОФЛАЙН – аудиторія 217

                    Для учасників ОНЛАЙН – посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdlZjI1ZDItZGY5OC00NTBjLWI3MzEtYzcwYmMzMzRmZWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2202b6bc8e-19ec-4e4a-b566-57ed00fafb24%22%2c%22Oid%22%3a%2234f895e4-bce8-4c4c-9807-0652adde2daa%22%7d

Збори присвячені організаційним питанням навчання здобувачів в аспірантурі КНЛУ, зокрема питанню Процедури проведення атестації здобувачів ступеня доктора філософії.

Порядок денний

1. Процедура проведення атестації здобувачів ступеня доктора філософії згідно з Положенням про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії в КНЛУ (затвердженим вченою радою КНЛУ від 25.01.2021 року (протокол № 11), Порядком оформлення, замовлення та видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії в КНЛУ та Порядком замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка в КНЛУ (затвердженими вченою радою КНЛУ від 22.02.2021 року (протокол № 13).

Доповідачі:

проф. Корольова А. В. – проректор з наукової роботи;

проф. Стефанова Н. О. – вчений секретар КНЛУ;

Решетник О. А. – завідувач аспірантури;

Грищук Ю. В. – провідний фахівець відділу науково-дослідної роботи.

2. Презентація Плану діяльності Товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених КНЛУ.

Доповідач:

доцент  кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця Кукаріна А. Д.

3. Інформація про доступ до інформаційних ресурсів, зокрема до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

Доповідач:

директор бібліотеки Скуратовська Л. І.

 4. Інформація про Центр психологічного консультування.

Доповідач:

професор кафедри психології, педагогіки і туризму Бондаренко О. Ф.

5. Анкетування аспірантів.

6. Інше.

З повагою

Відділ науково-дослідної роботи КНЛУ