Вступ 2022

Правила прийому до докторантури Київського національного лінгвістичного університету у 2022 році

Вступ 2021

Планові показники прийому до Докторантури у 2021 році (Додаток до протоколу засідання конкурсної комісії МОН з відбору виконавців державного замовлення у 2021 році)

Правила прийому до докторантури КНЛУ 2021


Вступ 2020

Вартість навчання в докторантурі 2020

Перелік спеціальностей для навчання в докторантурі у 2020 році

Галузь знаньСпеціальність
01 Освіта011 Освітні, педагогічні науки
03 Гуманітарні науки035 Філологія

 До докторантури приймаються особи, які мають ступінь кандидата наук (доктора філософії), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає відповідній кафедрі Університету розгорнуту пропозицію, у якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників кафедра заслуховує їхні наукові доповіді, шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради КНЛУ.

Особи, які бажають вступити до докторантури КНЛУ, подають до наукового відділу в період із 31 серпня по 8 вересня 2020 року такі документи:

 • заяву встановленої форми з письмовою згодою майбутнього наукового консультанта (доктора наук), завідувача кафедри та проректора з наукової роботи;
 • особовий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою, розміром 4х6 см, та автобіографію;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником КНЛУ, зі згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
 • завірений список опублікованих наукових статей із теми докторської дисертації;
 • розгорнутий план докторської дисертації (із розділами та параграфами), підписаний докторантом і консультантом;
 • відгук про наукову діяльність із місця роботи, підписаний керівником установи, з рекомендацією про зарахування до цільової докторантури;
 • ксерокопії (та оригінали) дипломів про вищу освіту, кандидата наук, доцента або старшого наукового співробітника;
 • копію угоди (для цільової докторантури), підписану організацією, яка направила кандидата на навчання;
 • паспорт і військовий квиток (подаються особисто вступником);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Трудова книжка (за наявності) зі записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури, у разі вступу за державним замовленням, подається докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.

Документи подаються у швидкозшивачі із двома конвертами.

Підготовка в докторантурі здійснюється:

1) для громадян України за рахунок:

 • коштів державного бюджету (за державним замовленням);
 • коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, що отримав КНЛУ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук);

2) для іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених закладами вищої освіти, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистила дисертацію або була відрахована з докторантури достроково, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Вчена рада Університету в місячний термін розглядає висновки кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування чи незарахування до докторантури.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора Університету.

Адреса Університету:03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, корпус №1, відділ науково-дослідної роботи (кімн. 231), тел. (044) 287-40-52.


Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2020

Плата за підготовку  докторантів у 2019-2020 н.р.

Денна форма навчання – Докторантура (2 роки) – 75 660,00 грн


Обсяг підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2019Обсяг державного замовлення у 2018 році

Правила прийому в докторантуру 2017